Walter Kohne Architekt

Projekte

Hinterhofbebauung Karlsruhe

Walter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne Architekt

Photoserie Stephan Baumann bild_raum
Walter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne ArchitektWalter Kohne Architekt